Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 18:00, Sobota 10:00 -14:00
Zadzwoń do nas: 12 446 68 68

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych uzyskanych od Ciebie za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym www.tanienaprawianie.pl, należącej do Stanisława Koczanowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Stanisław Koczanowski Virtcom, z siedzibą osiedle Kolorowe 10, 31-939 Kraków NIP 678-282-01-79.

CO TO JEST RODO ?

RODO jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest STANISŁAW KOCZANOWSKI prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą STANISŁAW KOCZANOWSKI VIRTCOM (adres prowadzenia działalności i adres do korespondencji: Osiedle Kolorowe 10; 31-939 Kraków) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6782820179, REGON 121024857, adres poczty elektronicznej: kontakt@tanenaprawianie.pl, numer telefonu: +48 12 446 68 68 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora).

JAKIE DANE OSOBOWE MOŻEMY PRZETWARZAĆ

W stosunku do formularza kontaktowego:

1. imię
2. nazwisko
3. adres email

W stosunku do newslettera:

1. adres email

W stosunku do korespondencji e-mail:

1. imię
2. nazwisko
3. zajmowane stanowisko
3. nazwę frmy
4. adres email
5. numer telefonu
6. adres korespondencyjny

W stosunku do serwera:

Serwer z którego korzystamy zbiera informacje w postaci logów wejść i Twoich zachowań na naszej stronie. Informacje te potrzebne są w celu bezpieczeństwa dostarczanych usług internetowych, statystycznych i pomagają nam na prawidłowe wyświetlanie treści na stronie. Poniższe informacje nie utożsamiają konkretnego użytkownika.

Jakie dane są zbierane:

– twój adres IP oraz datę i czas połączenia ze stroną

– nazwę urządzenia z którego się łączysz

– informację o błędach powstałych podczas przeglądania zawartości strony

– informację o odwiedzanych przez Ciebie podstronach

PRZETWARZANIE  DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne.

Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje poprzez:

W stosunku do formularza kontaktowego oraz newslettera poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu kontaktowym.

W stosunku do zlecenia serwisowego poprzez własnoręczny podpis na wydrukowanym zleceniu serwisowym lub  w formie elektronicznej poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.

Przetwarzając dane osobowe Administrator oświadcza, iż stosuje środki techniczne zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym używa szyfrowania połączenia klient-serwer za pomocą certyfikatu SSL.

Twoje dane osobowe  przetwarzane są w celach kontaktowych, w tym m.in.przygotowania określonej oferty, wyceny usług serwisowych, realizacji usług serwisowych..

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

art. 6 ust. 1 lit. b. RODO

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy)

art. 6. ust. 1 lit. c. RODO

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

art. 6 ust. 1 lit. f. RODO

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem/

W przypadku uzyskania od użytkownika odrębnej zgody dane osobowe możemy przetwarzać także w celach marketingowych i ofertowych.

Zgoda ta może zostać w dowolnym momencie cofnięta.

KOMU PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE

Na podstawie umowy podpowierzenia danych osobowych, Twoje dane możemy przekazać podmiotowi trzeciemu, realizującemu dla nas usługi hostingowe, kurierskie oraz księgowe. Dane możemy także przekazać podmiotom trzecim będącym naszymi podwykonawcami realizującymi dla nas usługi serwisowe. W przypadku żądania również jednostkom państwowym w tym Urzędowi Skarbowemu.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania do czasu, aż zgłoszony zostanie przez Ciebie sprzeciw względem ich przetwarzania, cofniesz zgodę na przetwarzanie Twoich danych lub do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających ze świadczenia Usług.

TWOJE PRAWA

Względem swoich danych osobowych masz prawo do:

– dostępu do nich
– edycji
– usunięcia
– ograniczenia przetwarzania
– przenoszenia
– wycofania zgodny na przetwarzanie
– uzyskania kopii

Pamiętaj jednak że możemy odmówić usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli zostały naruszone przepisy prawa i zachowanie danych jest konieczne do ustalenia okoliczności jego naruszenia, w tym także Twojej odpowiedzialności